HCL nr. 286 din 19.12.2018

0
HCL nr. 286 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 286 din 19.12.2018

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman (II)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 22951 din 14.12.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 22952 din 14.12.2018 întocmit de către Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul favorabil nr. 81 din 19.12.2018 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 287 din 19.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi cele ale art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2, lit. ,,c” şi alin. 5, lit. ,,a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum ale art. 115, alin. 1, lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafaţă de 14,80 mp, proprietate publică a Municipiului Roman situat pe Tarla Ţarna de Jos pentru amplasarea a 3 stâlpi SE10 şi 9 stâlpi SE 10 necesare realizării obiectivului ,,Extindere reţea electrică de distribuţie publică.”situată în municipiul Roman.

Art. 2 Se instituie dreptul de servitude cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenului în suprafaţă de 600,00 mp situat pe Tarla Ţarna de Jos, pe durata executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ,,Extindere reţea electrică de distribuţie publică”.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarul municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU