HCL nr. 285 din 27.11.2019

0
HCL nr. 285 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 285 din 27.11.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 232 din 26.09.2019

Examinând referatul de aprobare nr. 22347 din 19.11.2019 iniţiat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 22526 din 20.11.2019 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 114 din 22.11.2019 al Comisiei de buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. 286 din 22.11.2019 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și alin. (4), lit. „a”, „b” și „d”, ale art. 139, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 232 din 26.09.2019, în sensul finanțării din bugetul local – Secțiunea de dezvoltare, aprobat prin anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 85/2019 privind aprobarea bugetului local consolidat al Municipiului Roman pentru anul 2019, a obiectivului de investiții „Licențe Microsoft Office”, în loc de finanțarea din bugetul creditelor interne aprobat prin anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 85/2019.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 232 din 26.09.2019, în sensul că Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului local cu includerea sumei de 160.000 lei, reprezentând contravaloarea obiectivului de investiții „Licențe Microsoft Office”, în lista proiectelor de investiții, la Secțiunea de dezvoltare, anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 85/2019, în loc de includerea acestora în lista proiectelor de lucrări propuse a fi finanțate din împrumutul rambursabil intern contractat direct de U.A.T. Municipiul Roman în baza garanțiilor proprii.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 232 din 26.09.2019 rămân neschimbate.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU