HCL nr. 285 din 22.12.2021

0
HCL nr. 285 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 285 din 22.12.2021

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2022-2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 94466 din 08.12.2021 inițiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 94551 din 09.12.2021 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 30 din 20.12.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 310 din 20.12.2021 al Comisiei juridice.

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (4), cu cele ale art. 61, alin. (2) și ale art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 26, alin. (1), lit. g) din Anexa la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5511 din 28 octombrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și cu avizul conform al Consiliului de Administrație al I.S.J. Neamț nr. 14341,  14294/23.11.2021 și înregistrat la Primăria Municipiului Roman sub nr. 91872/25.11.2021, în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2022-2023;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, art. 140 precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2022–2023, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU