HCL nr. 285 din 19.12.2018

0
HCL nr. 285 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 285 din 19.12.2018

privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 22815 din 13.12.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 22817 din 13.12.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 80 din 19.12.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 286 din 19.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” și alin. 5, lit. „a” şi „b”, precum şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiiile de oportunitate nr. 22819, 22824, 22827 din 13.12.2018 privind concesionarea unor terenuri pentru construcţii, elaborat de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Art. 2 Aprobă concesionarea directa si prin licitaţie publică, a terenurilor pentru construcţii înscrise în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă închirierea prin încredinţare directă si prin licitatie publica a terenurilor înscrise în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Documentaţia de atribuire se va elabora în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 42/31.03.2014.

Art. 5 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 6 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU