HCL nr. 284 din 27.11.2019

0
HCL nr. 284 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 284 din 27.11.2019

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 278 din 14.11.2019

Examinând referatul de aprobare nr. 22396 din 19.11.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 22459 din 20.11.2019 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 113 din 22.11.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. 285 din 22.11.2019 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „b”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. l, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr. 278 din 14.11.2019 în sensul că la numărul curent 11 se va trece suprafața de „50.000 metri pătrați” în loc de „43.430 metri pătrați”, cum din eroare s-a consemnat.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 278 din 14.11.2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU