HCL nr. 284 din 22.12.2021

  0
  316

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 284 din 22.12.2021

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman, cu modificările și completările ulterioare;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 48 din 20.12.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 309 din 20.12.2021 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se alege dnul Radu-Cătălin Curpăn ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 2 luni, respectiv lunile ianuarie și februarie 2022.

  Art. 2 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ionuț CORBU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU