HCL nr. 284 din 19.12.2018

0
HCL nr. 284 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 284 din 19.12.2018

privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 22825/2018 iniţiată de către primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate comun nr. 22826/2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Direcţia Economică;
  • prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;Văzând avizul favorabil nr. 152 din 19.12.2018 al Comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. 56 din 19.12.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 281 din 19.12.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 23283 19.12.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) și (3), ale art. 3, alin. (1), lit. j), alin. (3), ale art. 5, pt. 3, lit. c), ale art. 11, alin. (2), lit. b), din O.G. nr. 71/ 20 02 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Luând în considerare procesul-verbal nr. 22797/2018 din care rezultă îndeplinirea condiţiei de consultare a organizaţiilor sindicale şi a reprezentanţilor salariaţilor la nivel de unitate, cu privire la stabilirea salariilor;

  • avizul favorabil nr. 156 din 19.12.2018 al comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 285 din 19.12.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 dat de Secretarul municipiului Roman;
  • prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) și d), alin (6), lit. a), pct. 17, din Legea nr. 215/2001R – Legea administrației publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Începând cu data de 1 ianuarie 2019 se aprobă salariile de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman, Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor, Direcţiei Poliţia Locală, Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă, SSM, protecţie civilă, Direcţiei Servicii Edilitare, Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman, Direcţiei Administrare Pieţe, Clubului Sportiv Municipal Roman și Direcției Municipal Locato Roman conform anexelor nr. 1-5 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea intră în vigoare la data de 01.01.2019, dată la care H.C.L. nr. 277 din 21.12.2017 se abrogă.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU