HCL nr. 283 din 27.11.2019

0
HCL nr. 283 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 283 din 27.11.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 131 din 25.10.2007 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Roman, județul Neamț

Examinând referatul de aprobare nr. 22409 din 19.11.2019, inițiat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 22458 din 20.11.2019 întocmit de către Serviciul Situații de Urgență, SSM, Protecție Civilă;

Văzând Ordinul Prefectului județului Neamț nr. 321 din 27.08.2019 pentru aprobarea „Calendarului pentru punerea în aplicare a prevederilor O.M.A.I. nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență”;

Luând în considerare prevederile O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată și completată, ale O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă actualizată, ale Legii nr. 481/2004R privind protecţia civilă, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor actualizată, ale O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 59 din 22.11.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, precum și avizul favorabil nr. 284 din 22.11.2019 al Comisiei Juridice;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „a” și „d” și alin. 3, lit. „e” alin. 7, lit. „h” ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică și/sau se completează H.C.L. nr. 131 din 25.10.2007 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență după cum urmează:
I. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență se încadrează cu un număr de 22 persoane, din care 8 angajați pe funcțiile specifice serviciului voluntar și 14 voluntari, după următoarea structură organizatorică:
1. Compartimentul pentru prevenire:

  1. un specialist pentru toate instituțiile publice și operatorii economici din subordinea Consiliului local;
  2. un specialist la fiecare 1.000 de gospodării și/sau clădiri de locuit colective, în mediul urban.

2. Una formație de intervenție condusă de un șef formație de intervenție, care are în compunere:
a) Echipe specializate încadrate cu 10 persoane, care include și șeful echipei specializate, astfel:
a.1. – 1 (una) echipă specializată pentru stingere incendii;
a.2. – 1 (una) echipă specializată pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare. ”

Art. 2 Se aprobă organigrama și numărul de personal ale serviciului voluntar pentru situații de urgență conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri articolele 1 și 2 din H.C.L. nr. 254/31.10.2019 se abrogă.

Art. 4 Primarul municipiului Roman prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU