HCL nr. 283 din 19.12.2018

  0
  1241

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 283 din 19.12.2018

  privind modificarea H.C.L. nr. 151/2018 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 22822/2018 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 22823 /2018 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul favorabil nr. 442222/22711/2018 al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
  • avizul favorabil nr. 155 din 19.12.2018 al comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 284 din 19.12.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 dat de Secretarul municipiului Roman;
  • prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 1, nr. 3, nr. 5 şi nr. 8 ale H.C.L. nr. 151/2018 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin HOLBAN

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU