HCL nr. 284 din 15.12.2022

0
HCL nr. 284 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 284 din 15.12.2022
privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 14755 din 22.11.2022 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman și adresa nr. 2024 din 26.10.2022 a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;
  • referatul de aprobare nr. 88677 din 07.12.2022 și proiectul de hotărâre nr. 88676 din 07.12.2022 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 88997 din 08.12.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 89694 din 13.12.2022 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 156 din 13.12.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 317 din 13.12.2022 al Comisiei juridice;
  • Contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963;
  • art. 112, alin. (3), litera j) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. e), alin. 9, lit. a), art. 139, alin. 3, litera f), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Roman și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru echipamentele informatice ce vor fi puse la dispoziția UAT Roman în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Roman și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru derularea activității de digitizare (inventariere, scanare și indexare) a documentelor din dosarele beneficiarilor de servicii sociale administrate de Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman – furnizor acreditat de servicii sociale, în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Roman să semneze în numele și pentru Municipiul Roman cele două protocoale de colaborare, așa cum sunt aprobate prin prezenta hotărâre, declarația pe proprie răspundere privind locația în care se implementează proiectul și toate documentele necesare implementării proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963.

(2) Primarul Municipiului Roman va desemna, prin act administrativ:

  • două persoane din structura UAT-ului, din care cel puțin un asistent social, care să primească în folosință pachetul de echipamente transferat de MMSS și să-l utilizeze numai în legătură cu activitatea pentru care a fost pus la dispoziţie;
  • cel puțin o persoană responsabilă din structura serviciilor sociale, care să colaboreze cu operatorul economic, în vederea desfășurării activității de digitizare.

Art. 3. Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman împreună cu Primarul Municipiului Roman vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0