HCL nr. 285 din 15.12.2022

0
HCL nr. 285 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 285 din 15.12.2022
privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 88616 din 07.12.2022, referatul de aprobare nr. 88619 din 07.12.2022 înaintate de primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 89001 din 08.12.2022 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 89694 din 09.12.2022 dat de către Secretarul general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 104 din 13.12.2022 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 318 din 13.12.2022 al Comisiei juridice;

Avănd in vedere adresa cu numarul 50406 din 21.07.2022 înaintată de SC DELGAZ GRID SA;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, ale art. 139, alin. 3, lit. „e”, ale art. 140, alin. 1, ale art. 196, alin. 1, lit ,,a”, precum şi ale art. 362, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață de 394,00 mp, proprietate privată a Municipiului Roman, situat în Str. Ștefan cel Mare – Centura Ocolitoare Roman Est, în vederea executării lucrării: Înlocuirea din incidente LES 20 kV MC Cordun – PT 152 Roman de S.C. DELGAZ GRID S.A.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19__
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0_