HCL nr. 283 din 15.12.2022

0
HCL nr. 283 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 283 din 15.12.2022
privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2023-2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. 88970 din 07.12.2022 și proiectul de hotărâre nr. 88974 din 07.12.2022 iniţiate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 89032 din 08.12.2022 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 89694 din 13.12.2022 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 29 din 13.12.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 316 din 13.12.2022 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4), cu cele ale art. 61 alin.( 2) și ale art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile art. 28, alin. (1), lit. g) din Anexa la Ordinul Ministerului Educației nr. 6217 din 9 noiembrie 2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024;

Având în vedere avizul conform al Consiliului de Administrație al I.S.J. Neamț nr. 18316/07.12.2022 și înregistrat la Primăria Municipiului Roman sub nr. 88966/07.12.2022 în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2023-2024;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, alin. (1), ale art. 140 precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2023–2024, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0