HCL nr. 282 din 27.11.2019

0
HCL nr. 282 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 282 din 27.11.2019

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

Examinând referatul de aprobare nr. 22344 din 19.11.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 22468 din 20.11.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 116 din 22.11.2019 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 283 din 22.11.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare cererea dlui Cojiță Viluț înregistrată la Direcția Municipal Locato sub nr. 2981/22.10.2019 și la Primăria municipiului Roman sub nr. 20797/29.10.2019, precum și cererea dnei Florescu Mirela, înregistrată la Direcția Minicipal Locato sub nr. 304/31.10.2019 și la Primăria municipiului Roman sub nr. 21613/07.11.2019;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. (1), ale 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare locuință nr. 9668/02.09.1992 încheiat între R.A.G.L.T. și dnii Cojiță Viluț și Cojiță Madelina, ce are ca obiect apartamentul nr. 20 situat în Blocul nr. 6, scara B, etaj IV, din str. Panaite Donici, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Cojiță Viluț și Madelina în loc de Cojiță Viluț și Madalina, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare locuință nr. 12303/28.12.1992 încheiat între R.A.G.L.T. și dnii Florescu Sorin și Mirela, ce are ca obiect apartamentul nr. 18 situat în Blocul nr. 6, scara A, et. IV, din str. Victor Hugo, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv apartamentul 18, bloc 6, scara A, et. IV în loc de apartamentul 18, bloc 6, scara B, et. IV , cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU