HCL nr. 282 din 15.12.2022

0
HCL nr. 282 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 282 din 15.12.2022
privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 88950 din 07.12.2022, referatul de aprobare nr. 88952 din 07.12.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 88984 din 08.12.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 89694 din 09.12.2022 dat de cătreSecretarul general al Municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 155 din 13.12.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 314 din 13.12.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 3412 din 20.09.2022 depusă de domnul Ioan Adrian, cererea nr. 430 din 27.01.2020 depusă de domnul Levârdă Andrei, cererea 3587 din 06.10.2022 depusă de doamna Donici Maria Mihaela, cererea 2970 din 12.08.2022 depusă de domnul Drăgușanu Ioan Corneliu, precum și procesul verbal nr. 88936 din 07.12.2022 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19^2, din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl.4, sc. A, ap. 16, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 108.478,29 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către domnul Ioan Adrian, posesor a CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 36/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 4, sc. A, ap. 16, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,42 mp, suprafață totală 55,76 mp, suprafața construita 66,58mp, CPC 39,10 mp, teren în folosință CPT 21,37 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53459-C1-U18.

(3) Vânzarea locuinței identificată la art. 1(1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală, la prețul de 107.404,25 lei, la care se adaugă comisionul de 1%, respectiv 1.074,04 lei.

Art. 2. (1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu, bl.9, sc. A, ap. 41, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 96.025,18 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către domnul Levârdă Andrei, posesor a CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 241/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu, bl. 9, sc. A, ap. 41, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 42,3 mp, suprafață totală 44,3 mp, suprafața construita 53,66 mp, CPC 17,1 mp, teren în folosință CPT 14,5 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59816-C1-U2.

(3) Vânzarea locuinței identificată la art. 2(1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală, la prețul de 95.074,44 lei, la care se adaugă comisionul de 1%, respectiv 950,74 lei.

Art. 3 (1). Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu , bl 9, sc. A, ap. 10, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 72.161,36 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2). Se aprobă vânzarea, către doamna Donici Maria Mihaela, posesoare a CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 210/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu , bl. 9, sc. A, ap. 10, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 31,9 mp, suprafața totală de 34,0 mp, suprafață construită 40,88 mp, CPC 13,4 mp și teren în folosință CPT 11,1 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59816-C1-U9.

(3). Vânzarea locuinței identificată la art. 3 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 10.717,04 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 714,47 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o  perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 1 la prezenta hotărâre. Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 4. (1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl.2, sc. A, ap. 8, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 110.596,15 lei, care include T.V.A.- ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către domnul Drăgușanu Ioan Corneliu, posesor a CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 8/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl.2, sc. A, ap. 8, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,89 mp, suprafață totală 58,26 mp, CPC 42,63 mp, suprafața construita 63,50 mp teren în folosință CPT 22,31 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53460-C1-U1.

(3). Vânzarea locuinței identificată la art. 4 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 27.375,29 lei, reprezentând 25% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1.095,01 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data incheierii contractului de vânzare-cumpărare. Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 2 la prezenta hotărâre. Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 5. Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la art. 1, 2, 3 și 4 și să semneze la notar contractele de  vânzare cumpărare cu privire la aceste imobile.

Art. 6. Prezenta hotărâre revocă Art. 3, alin. (1), (2) și (3) și Anexa 3 privind planul de rambursare din Hotărârea cu nr. 265 din data de 28.11.2022 privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L. .

Art. 7. Direcția Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 8. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija Secretarului General al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0