HCL nr. 281 din 27.11.2019

0
HCL nr. 281 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 281 din 27.11.2019

privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă al personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 22232 din 18.11.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 22341 din 19.11.2019 întocmit de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 112 din 22.11.2019 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 282 din 22.11.2019 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 62/2011R – Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale Legii nr. 53/2003R privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cele ale art. 129, alin. 2, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139 alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin, 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Contractul colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Contractului colectiv de muncă se aplică de la data înregistrării acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ.

Art. 3 Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 189 din data de 28.09.2017.

Art. 5 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU