HCL nr. 281 din 27.11.2019

  0
  739

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 281 din 27.11.2019

  privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă al personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

  Examinând referatul de aprobare nr. 22232 din 18.11.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 22341 din 19.11.2019 întocmit de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 112 din 22.11.2019 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 282 din 22.11.2019 al Comisiei Juridice;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 62/2011R – Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale Legii nr. 53/2003R privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cele ale art. 129, alin. 2, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  În temeiul art. 139 alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin, 1, lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Contractul colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Prevederile Contractului colectiv de muncă se aplică de la data înregistrării acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ.

  Art. 3 Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 189 din data de 28.09.2017.

  Art. 5 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Eugen PATRAȘCU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU