HCL nr. 281 din 15.12.2022

0
HCL nr. 281 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 281 din 15.12.2022
privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în domeniul privat și a trecerii acestora în domeniul public al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 89225 din 08.12.2022, referatul de aprobare nr. 89228 din 08.12.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 89370 din 09.12.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 89684 din 09.12.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 103 din 13.12.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 314 din 13.12.2022 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile:

  • art. 4, art. 6 și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;
  • art. 129, alin. 2, lit. „b” coroborat cu alin.(4) , lit. g, ale art. 296 alin. (2), art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se declară de uz și interes public local, bunurile imobile înscrise la art. 1, din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman a bunurilor prevăzute la art. 2.

Art. 4. (1) Prezenta Hotărâre este adoptată în scopul înscrierii în Cartea Funciară a bunurilor susmenționate.

(2) Ulterior realizării operațiunilor în Cartea Funciară va fi elaborat un proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public care urmează a fi înaintat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea analizării și formulării punctului de vedere la care se face referire în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 392/2020.

Art. 5. Direcţia Economică va proceda la înregistrarea bunului în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 6. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 7. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0