HCL nr. 280 din 27.11.2019

  0
  526

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 280 din 27.11.2019

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 58 din 22.11.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 281 din 22.11.2019 al Comisiei juridice;

  Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230 din 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman;

  În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1 şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. unic: Se alege dna Dana-Lăcrămioara Paiuș ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 3 luni, respectiv lunile decembrie 2019, ianuarie și februarie 2020.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Eugen PATRAȘCU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU