HCL nr. 281 din 25.11.2021

  0
  368

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 281 din 25.11.2021

  privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 90522 din 19.11.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 90524 din 19.11.2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 124 din 23.11.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 306 din 23.11.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

  Luând în considerare adresa transmisă de Direcția Municipal Locato, înregistrată la primăria municipiului Roman sub nr. 90499/19.11.2021;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
  Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 3099/30 sept 1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii Pagu-Bălăiță Mariana și Vlăduț, ce are ca obiect apartamentul nr. 18, situat în blocul 12, etajul II, scara A din str. C.A. Rosetti, municipiul Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Pagu-Bălăiță Mariana-Daniela și Vlăduț în loc de Pagu-Bălăiță Mariana și Vlăduț cum greșit s-a menționat

  Art. 2 Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ionuț CORBU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU