HCL nr. 279 din 25.11.2021

0
HCL nr. 279 din 25.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 279 din 25.11.2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 210 din 30.09.2021 privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Administrare Piețe asupra Bazarului municipal Roman și preluarea în administrarea Consiliului Local Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 89992 din 18.11.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 90211 din 19.11.2021 întocmit și înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 123 din 23.11.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 304 din 23.11.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 211/2021 privind aprobarea dezmembrării unui teren, precum și ale H.C.L. nr. 248/2021 privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui amplasament și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „PROIECT TIP – CONSTRUIRE CREȘĂ MARE” situat in municipiul Roman, str. Renașterii, județul Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. ”b” şi alin. 7, lit. ”a”, ale art.. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 210/30.09.2021, care va avea următorul conținut:
„Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Direcției Administrare Piețe Roman asupra suprafeței de 7797 mp, situată în mun. Roman, str. Renașterii, înscrisă în Cartea Funciară nr. 60677, având nr. cadastral 60677, nr. topo 60677 și o valoare de inventrar de 3186634,00lei, reprezentând lotul nr. 1 rezultat din dezmembrarea suprafeței de 18.505mp situată în mun. Roman, str. Renașterii , jud. Neamț, cu număr cadastral 53332, înscrisă în Cartea funciară cu nr. 53332..

Art. 2 Se aprobă modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 210/2021 privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Administrare Piețe asupra Bazarului municipal Roman și preluarea în administrarea Consiliului Local Roman, care va avea următorul conținut:
„Art. 2. Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului Roman, pe bază de protocol, suprafeței de 7797mp situată în mun. Roman, str. Renașterii, astfel cum este identificată la art. 1.
(2) Lotul nr. 2 , în suprafață de 2364 m.p, situat în mun. Roman, str. Renașterii, jud. Neamț, înscris în CF nr. 60678 a municipiului Roman, având nr. Cadastral 60678 și o valoare de inventar de 966166,90lei, și lotul nr. 3, în suprafață de 8344mp, înscris în CF nr. 60679 a municipiului Roman, având nr. Cadastral 60679 și o valoare de inventar de 3410192,90lei, ambele loturi rezultate din dezmembrarea suprafeței de 18.505mp situată în mun. Roman, str. Renașterii , jud. Neamț, cu număr cadastral 53332, înscrisă în Cartea funciară cu nr. 53332, rămân în administrarea Direcției Administrare Piețe.”

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 210/2021 privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Administrare Piețe asupra Bazarului municipal Roman și preluarea în administrarea Consiliului Local Roman rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și D.A.P., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU