HCL nr. 27 din 26.01.2023

0
HCL nr. 27 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 Nr. 27 din 26.01.2023
p
rivind actualizarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii în municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 4980 din 20.01.2023 și referatul de aprobare nr. 4982 din 20.01.2023 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 5058 din 20.01.2023 al Direcției Juridice și Administrație Publică- Serviciului Autorizări, Comercial, Transport;

Văzând avizul de legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 3 din 25.01.2023 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, precum și avizul favorabil nr. 28 din 25.01.2023 al Comisiei juridice; ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, ale Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ale O.G. nr. 21/1992 republicată privind protecția consumatorilor, ale H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice precum și prevederile OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „b” și lit. „c” , ale alin. (4) lit. „e” și lit. „f” art. 139 alin. (3) lit. „e” , al art. 140, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se actualizează Regulamentul privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii în municipiul Roman aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2010 cu modificările și completările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2010 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii în municipiul Roman, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Serviciul Comercial, Autorizări, Transport va aduce la îndepliniri prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi ”pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi ”împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 1
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0