HCL nr. 27 din 16.02.2018

0
HCL nr. 27 din 16.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 27 din 16.02.2018

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 2421/07.02.2018 a Primarului Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu precum și raportul de specialitate comun nr. 2422/07.02.2018 al Direcţiei Economice și al Biroului Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 10 din 16.02.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 27 din 16.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 3045 din 16.02.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003R privind transparenţa decizională în administraţia publică, prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Programul Finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Consiliului Local Roman, alocate pentru activităţi nonprofit, care contribuie la realizarea unor activităţi sau programe de interes public Local potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, valabil pe anul 2018, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
Art. 2 Se aprobă METODOLOGIA GENERALĂ pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale Consiliului Local Roman, alocate pentru activităţi nonprofit, care contribuie la realizarea unor activităţi sau programe de interes public local potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, valabila pe anul 2018, conform anexelor nr. 2, 2A, 6.1, 6.2 și 6.3 la prezenta hotărâre;
Art. 3 Se aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activităţi non-profit de interes local – „Proiecte cultură, religie, învăţământ”, valabil pe anul 2018, conform anexelor nr. 3/3A-3H la prezenta hotărâre;
Art. 4 Se aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activitati non-profit de interes local –„Proiecte Sociale”, valabil pe anul 2018, conform anexelor nr. 4/4A-4H la prezenta hotărâre;
Art. 5 Se aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activităţi non-profit de interes local-„Proiecte activităţi sportive şi de tineret”, conform anexelor nr. 5/5A-5I la prezenta hotărâre;
Art. 6 Se numește Comisia de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2018, în următoarea componenţă:

  1. Irina PĂVĂLUŢĂ
  2. Sorin DANCEA
  3. Cristina PRĂJESCU
  4. Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ – consilier local
  5. Constantin HOLBAN – consilier local

Art. 7 Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul sesiunii de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al Municipiului Roman în anul 2018, în următoarea componenţă:

  1. Gabriela BĂLAN
  2. Corina-Ionela POPA
  3. Daniela ANDREI
  4. Constantin GHICA – consilier local
  5. Radu-Cătălin CURPĂN – consilier local

Art. 8 După finalizarea procedurii de evaluare a proiectelor, comisia de evaluare va elabora un raport al procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, care se va înainta Primarului Municipiului Roman, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Roman;
Art. 9 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, Prefectului Judeţului Neamţ, precum şi altor persoane şi autoritati interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU