HCL nr. 27 din 07.02.2020

  0
  843

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 27 din 07.02.2020

  privind încetarea temporară a unui drept de administrare

  Examinand referatul de aprobare nr. 2666 din 04.02.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 2747 din 05.02.2020 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

  Văzând avizul de legalitate nr. 2945 din 06.02.2020 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 8 din 07.02.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 27 din 07.02.2020 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 192/2019 privind încetarea dreptului de administrare a Arcelor Mittal Roman asupra Stadionului ”Moldova” și transmiterea acestuia în administrarea C.S.M. Roman, precum și protoculul de predare primire nr. 17160/3406/11.09.2019;

  Luând în considerare adresa CSM Roman înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 2419/31.01.2020;

  În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b” și „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale art. 867 și urm. din Legea 287/2009 privind Codul civil;

  În temeiul art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 (1). Se aprobă încetarea temporară a dreptului de administrare al C.S.M Roman asupra tribunelor Stadionului „Moldova” (corpurile C2 și C3) pe durata executării lucrărilor de reabilitare și reamenajare a acestora, urmând ca la data finalizării acestor lucrări, bunul să fie retransmis în administrarea CSM pe baza unui protocol de predare primire.

  Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, şi serviciile specializate să semneze protocolul de preluare-predare la data finalizării lucrărilor.

  Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

  Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU