HCL nr. 276 din 25.11.2021

0
HCL nr. 276 din 25.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 276 din 25.11.2021

privind acordarea unor facilități fiscale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 76364 din 11.10.2021 din întocmit şi înaintat de către consilierii locali P.S.D., P.P.U.S.L și Pro România dnii Bălan George-Alexandru, Broască Alexandra-Andreea, Ciocoiu Ionuț-Liviu, Curpăn Radu-Cătălin, Havrici Tomșa Iulia, Moroșanu Dragoș-Viorel și Barcă GeorgeDragoș, precum și raportul de specialitate comun nr. 89947 din 18.11.2021 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 125 din 23.11.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 301 din 23.11.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Ordinul comun al Ministrerului Sănătății, Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și A.N.S.V.S.A nr. 1493/2788/149/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;

Luând în considerare H.G. nr. 394/2020 privind instituirea stării de alertă pe întreg teritoriul României, precum și Hotărârile ulterioare ale Guvernului prin care aceasta a fost prelungită în mod succesiv;

În temeiul art. 129, alin. (14), ale art. 139, art. 140 și art. 196, alin. (1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă scutirea, în perioada 01.01.2022-31.12.2022, de la plata taxei pentru ocuparea domeniului public cu terase, a agenților economici care își desfășoară activitatea în această perioadă.

Art. 2 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU