HCL nr. 275 din 25.11.2021

0
HCL nr. 275 din 25.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 275 din 25.11.2021

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 89063 din 16.11.2021 inițiat de domnul domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 89482 din 17.11.2021 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 123 din 23.11.2021 al Comisiei de buget finanţe, avizul nr. 29 din 23.11.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 299 din 23.11.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere solicitarea Federației Române de Arte Marțiale, Departamentul Qwan Ki Do – Clubul Sportiv BAO Roman, înregistrată sub nr. 88387 din 12.11.2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,b”, lit. „e” și lit. „f”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, art. 140 precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei brute maxime de 4.100 lei pentru premierea sportivilor romașcani care au obținut rezultate deosebite la Campionatul mondial de Qwan Ki Do pentru Seniori – ediția on-line, din perioada 23-24 octombrie 2021.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei totale maxime de 62.710 lei în vederea desfășurării în bune condiții a manifestărilor organizate în luna decembrie 2021 (Ziua Națională a României, Nunta de Aur, Caleașca lui Moș Crăciun).

Art. 3 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 4 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU