HCL nr. 277 din 25.11.2021

0
HCL nr. 277 din 25.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 277 din 25.11.2021

privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 89945 din 18.11.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 90203 din 19.11.2021 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 126 din 23.11.2021 al Comisiei pentru buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. 302 din 23.11.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „b”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. l, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii, aprobată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 326 din 23.12.2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotărârile Consiliului Local nr. 140/16.07.2020 se abroga.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU