HCL nr. 274 din 25.11.2021

0
HCL nr. 274 din 25.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 274 din 25.11.2021

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 279/19.12.2018 privind darea în administrare a Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din Municipiul Roman, către Direcția Municipal Locato în calitate de operator

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul nr. 2781 din 22.10.2021 al Direcției Municipal Locato Roman, referatul de aprobare cu numărul 84499 din 03.11.2021, înaintat de domnul Leonard Achiriloaei – primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 85279 din 04.11.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;
  • avizul de legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 dat de către Secretarul general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 122 din 2311.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 47 din 23.11.2021 al Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism, precum și avizul favorabil nr. 298 din 23.11.2021 al Comisiei Juridic;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) și (3), ale art. 3, alin. (1), lit. m), alin. (3), ale art. 5, pt. 1, lit. g), precum și cele ale art. 11, alin. (2), lit. b) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Luând act de prevederile art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3), lit. c) și art. 405 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin.1), precum și al art. 196, alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei 2_21 la Hotărârea Consiliului Local nr. 279/2018 conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea anexei nr. 2_25 la Hotărârea Consiliului Local nr. 279/2018 conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea anexei nr. 2_26 la Hotărârea Consiliului Local nr. 279/2018 conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă modelul de “ Cerere de înhumare” (anexa 2_09 bis la H.C.L. nr. 279/2018), conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă completarea anexei 2_20 la Hotărârea Consiliului Local nr. 279/2018 conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman, conducerea Direcției Municipal Locato Roman și structurile specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice de interes local.

Art. 7 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 8 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU