HCL nr. 275 din 14.11.2019

0
HCL nr. 275 din 14.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 275 din 14.11.2019

privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C.VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman pentru realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN”, în perioada 1 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020

Examinând referatul de aprobare nr. 21225 din 04.11.2019 iniţiat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 21367 din 05.11.2019 întocmit de către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22030 din 14.11.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 108 din 14.11.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 31 din 14.11.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 275 din 14.11.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (7), lit. ,,d”, lit. „e” și lit. „f”, ale alin. (9), lit. „a”, precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de colaborare dintre S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman pentru realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN”, în perioada 1 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020, în Piața Roman-Vodă, conform anexei (inclusiv anexele A, B și C) – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare cheltuielilor cuprinse în Acordul de colaborare sus-menţionat.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU