HCL nr. 274 din 14.11.2019

0
HCL nr. 274 din 14.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 274 din 14.11.2019

privind aprobarea casării unor bunuri date în concesiune către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

Examinând referatul de aprobare nr. 21219 din 04.11.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate comun nr. 21221 din 04.11.2019 întocmit de către Direcția Tehnica și de Investitii și Direcția Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 22030 din 14.11.2019 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 57 din 14.11.2019 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 275 din 14.11.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ- teritoriale, cele ale art. 129, alin. 2, lit. „b” – „d”, alin. 4, lit. „g”, alin. 6, lit. „a”, alin. 7, lit. „n”, precum şi cele ale art. 108, alin.1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispozițiilor art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe date în concesiune ca bunuri de retur către S.C. Compania Județeană APA Serv S.A. Neamț ce sunt amortizate integral, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și C.J. APA Serv S.A. Neamț vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU