HCL nr. 276 din 14.11.2019

0
HCL nr. 276 din 14.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 276 din 14.11.2019

privind alocarea din bugetul local a sumei necesare pentru organizarea activităților specifice sfârșitului de an 2019

Examinând referatul de aprobare nr. 20848 din 29.10.2019 iniţiat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 21365 din 05.11.2019 întocmit de către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22030 din 14.11.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 109 din 14.11.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 32 din 14.11.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 277 din 14.11.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,b”, lit. „d” și lit. „e”, ale art. 139, art. 140 precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 210.000 lei în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a manifestărilor şi activităților specifice lunii decembrie 2019 (Ziua Națională a României, Nunta de Aur, Ședința festivă de sfârșit de an a Consiliului Local, Caleașca lui Moș Crăciun, Festivalul de Datini și Obiceiuri ,,Roman Metropolitan” și Revelionul 2020).

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU