HCL nr. 273 din 25.11.2021

0
HCL nr. 273 din 25.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 273 din 25.11.2021

privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 82369/28.10.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • adresa nr. 80769/26.10.2021 a Direcției Municipal Locato;
  • referatul de aprobare nr. 83859/01.11.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 84441/02.11.2021 întocmit de către Direcția juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 46 din 23.11.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 297 din 23.11.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul prevederilor Legii nr. 114/1996R – Legea locuinței și a H. G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;

  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și d), ale alin. (6), lit. a), ale alin. 7, lit. b) și q), ale alin. 8, lit. b), precum și cele ale art. 287, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În conformitate cu prevederile:

  • art. 1, alin. (5) din anexa la Ordinul 3471/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
  • art. 4, art. 6 și art. 9 din H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;
  • art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prin excepție de la art. 20 al Regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului Roman, comisia de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului Roman va analiza cererile și va prezenta spre aprobare Consiliului Local Roman lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2022 o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită (denumită lista de priorități), până la data de 31 decembrie 2021.
2.1. Prin excepție de la art. 20 al Regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului Roman, perioada de reevaluare pentru anul 2021 va fi de 5 zile.

Art. 3 Se numesc reprezentanți ai Consiliului Local Roman în comisia de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului Roman următorii consilieri:

  • Ioana Roxana IORGA,
  • Iulia HAVRICI TOMȘA.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 26.03.2020, cu modificările și completările ulterioare se abrogă.

Art. 5 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU