HCL nr. 274 din 19.12.2018

0
HCL nr. 274 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 274 din 19.12.2018

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 18571 din 08.10.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 18572 din 08.10.2018 întocmit de către Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. 76 din 19.12.2018 al comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 274 din 19.12.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Văzând avizul favorabil nr. 77 din 19.12.2018 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 275 din 19.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi cele ale art. 12 şi 14 din Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2, lit. ,,c” și alin. 5, lit. ,,a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum ale art. 115, alin. 1, lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafaţă de 0,5 mp, proprietate publică a Municipiului Roman situat pe Artera Vest, f. nr. pentru amplasarea a două firide electrice necesare realizării obiectivului ,,Alimentare cu energie electrică Spălătorie auto S.C. Klein Aptus Invest S.R.L.”.

Art. 2 Se instituie dreptul de servitude cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenului în suprafaţă de 400,00 mp situat pe bulevardul Nicolae Bălcescu şi Artera Vest, pe durata executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ,,Alimentare cu energie electric Spălătorie auto”.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarul municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU