HCL nr. 275 din 19.12.2018

  0
  1118

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 275 din 19.12.2018

  privind aprobarea vânzării unor imobile

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 22696/12.12.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul comun nr. 22697/12.12.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al Direcţiei Economice;

  Văzând avizul favorabil nr. 148 din 19.12.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 78 din 19.12.2018 al Comisiei urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 276 din 19.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” și alin. 5, lit. „b”, ale art. 123, ale art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Aprobă rapoartele de evaluare nr. 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12,/5, 12/6 și 12/7 din 12.11.2018 elaborate pentru terenuri proprietate privată a Municipiului Roman, de evaluator atestat ANEVAR, ing. Stejar Romică.

  Art. 2 Aprobă vânzarea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman, pornind de la preţurile stabilite prin rapoartele de evaluare realizate de evaluator atestat ing. Stejar Romică, înscrise în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3 Comisia numită prin H.C.L. nr. 172/2018, va notifica în termen de 15 zile de la data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, proprietarii construcţiilor situate pe terenurile în cauză, pentru ca aceştia să-şi exercite dreptul de preemţiune.

  Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin HOLBAN

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU