HCL nr. 273 din 19.12.2018

0
HCL nr. 273 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 273 din 19.12.2018

privind aprobarea amenajamentului pastoral al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere expunerea de motive nr. 22635 din 12.12.2018 inițiată de către primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 22636 din 12.12.2018 întocmit de către Compartimentul Registru Agricol;

Văzând avizul favorabil nr. 76 din 19.12.2018 al comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 274 din 19.12.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 6 și art. 9, alin. 9 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și cele ale art. 8 și art. 9 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajistilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

În baza H. G. nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajiști permanente, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin H.G. nr. 1.064/2013;

În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 5, lit. „c”, ale art. 45, alin. 1, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală, cu modificările si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiștile din proprietatea privată a municipiului Roman, nr. 22634 din 12.12.2018, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din proprietatea privată a municipiului Roman este valabil pe o perioadă de 10 ani (2018-2028).

Art. 2 Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește Compartimentul Registru Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU