HCL nr. 273 din 28.11.2022

0
HCL nr. 273 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 273 din 28.11.2022
privind acordul Consiliului Local Roman pentru realizarea obiectivului de investiții “Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații de fibră optică – studii de fezabilitate DJTS Neamț”, beneficiar Serviciul de Telecomunicații Speciale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 82713 din 11.11.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 84181 din 17.11.2022 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 100 din 25.11.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului și avizul favorabil nr. 304 din 25.11.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • solicitarea nr. 79589 din 01.11.2022 a Serviciului de Telecomunicații Speciale prin împuternicit S.C. Gauss S.R.L.

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b”, art, 139, alin. 3, lit. „g”, art. 140, precum și art. 196, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 28, din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă acordul Consiliului Local Roman, în calitate de administrator al domeniului public/privat al UAT Roman, pentru realizarea obiectivului de investiții “Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații de fibră optică – studii de fezabilitate DJTS Neamț”, beneficiar Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 0 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0