HCL nr. 274 din 28.11.2022

0
HCL nr. 274 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 274 din 28.11.2022
privind aprobarea concesionării directe unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 84744 din 21.11.2022 înaintat de către Primar – d-nul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 84744 din 22.11.2022 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 101 din 25.11.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 305 din 25.11.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresele:

  • 47325 din 11.07.2022 înaintată de Dobos Năzărel în calitate de reprezentant al S.C. Patirom S.R.L.;
  • 21660 din 24.03.2022 înaintată de Moldoveanu Ioan;
  • 56668 din 17.08.2022 înaintată de Ioan Lucian;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere avizele favorabile cu nr. 1952NT din 08.09.2022, nr. 2052NT din 03.10.2022 si nr. 2306NT din 14.11.2022, privind neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, emise de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Structura Teritorială Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, lit. „g”, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Aprobă concesionarea prin încredințare directă a unor terenuri, cu durata si redeventa, înscrise în anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. Concesionarul are obligatia sa inscrie contractul de concesiune in cartea funciara.

Art. 4. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 0 Abțineri 1
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0