HCL nr. 272 din 25.11.2021

0
HCL nr. 272 din 25.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 272 din 25.11.2021

privind actualizarea inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 89757 din 17.11.2021 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 89829 din 18.11.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 122 din 23.11.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 296 din 23.11.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresele nr. 88.878/15.11.2021 privind introducerea în inventarul domeniului privat a unor terenuri, precum și nr. 12.710;13165 din 20.10.2021 transmisă de Instituția Prefectului – județul Neamț, înregistrată la instituția noastră sub nr. 80900 din 26.10.2021.

În conformitate cu prevederile:

  • art. 1, alin. (5) din anexa la Ordinul 3471/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
  • art. 4, art. 6 și art. 9 din H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;
  • art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor din domeniului privat al Municipiului Roman, prin completare, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

Art. 3 În baza prezentei Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea bazei de date privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 4 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 5 La data adoptării prezentei hotărâri H.C.L. nr. 197/30.09.2021 se revocă.

Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU