HCL nr. 271 din 31.10.2019

0
HCL nr. 271 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 271 din 31.10.2019

privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 20822 din 29.10.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 20908 din 30.10.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 113 din 31.10.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 272 din 31.10.2019 al Comisiei juridice, precum și avizul pentru legalitate nr. 21020 din 31.10.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfaşoară activităţi conexe actului medical;

În temeiul art. 108, alin. (1), lit. „e”, al art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „b”, al art. 139, al art. 140, alin. (1), al art. 361, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Roman a spațiilor medicale concesionate, situate în cadrul Ambulatoriului de Specialitate Roman, din str. Tineretului, nr. 28, după cum urmează:

  • Spațiul medical – format din cabinetul nr. 47 şi cabinetul nr. 48 (etaj I), concesionar d-na dr. Hotăranu Petronela-Roxana, conform contract de concesiune nr. 24747/12.12.2011;
  • Spațiul medical – format din cabinetul nr. 51 şi cabinetul nr. 52 (etaj I), concesionar d-na Bocancea Cătălina, conform contract de concesiune nr. 24748/12.12.2011;
  • Spațiul medical – cabinet nr. 37, etajul I, concesionar d-na dr. Banu Mihaela, conform contract de concesiune nr. 22493/11.12.2018;
  • Spațiul medical – cabinet nr. 64, etajul II, concesionar d-na dr. Deriș Ioana, conform contract de concesiune nr. 4883/11.03.2019.

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor si autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU