HCL nr. 271 din 25.11.2021

0
HCL nr. 271 din 25.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 271 din 25.11.2021

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Roman, în vederea amplasării de panouri publicitare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 87025 din 09.11.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – d-nul Leonard Achiriloaei , precum şi raportul de specialitate nr.87174 din 10.11.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 121 din 23.11.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 295 din 23.11.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, art. 297 și art. 332-348 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată şi completată.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 74 din 30.03.2016, privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de reclamă şi publicitate în Municipiul Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Roman, identificate în anexa nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amplasării de panouri publicitare.

Art. 2 Se aprobă documentația de atribuire, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Roman.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU