HCL nr. 271 din 11.12.2018

  0
  1260

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 271 din 11.12.2018

  privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe anul 2018

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 22477 din 10.12.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul favorabil nr. 146 din 11.12.2018 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 272 din 11.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 22502 din 11.12.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii și subventii, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art. 3 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art. 4 Se aprobă rectificarea listei de studii și proiecte finanţate din bugetul local, conform anexa nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art. 5 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU