HCL nr. 270 din 11.12.2018

  0
  1177

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 270 din 11.12.2018

  privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 22357/07.12.2018 inițiată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 22358/07.12.2018 întocmit de către Club Sportiv Municipal Roman;

  Având în vedere referatele nr. 3651/08.08.2018 și 5319/03.12.2018 întocmite de către CSM ROMAN, precum și Hotărârile Consiliului de Administrație al C.S.M. Roman nr. 33/09.08.2018 și nr. 39/06.12.2018;

  Văzând avizul favorabil nr. 145 din 11.12.2018 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 271 din 11.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 22502 din 11.12.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. b din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 2 (Organigrama Club Sportiv Municipal Roman) la H.C.L. nr. 219/2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

  Art. 2 Se aprobă modificarea anexei nr. 3 (Stat de Functii Club Sportiv Municipal Roman) la H.C.L. nr. 219/2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

  Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU