HCL nr. 269 din 28.11.2022

0
HCL nr. 269 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 269 din 28.11.2022
privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu oneros asupra unor terenuri aflate în proprietatea Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 82758 din 11.11.2022 înaintat de Consilierul Local Bogdan Costinel Andrieș, precum şi raportul de specialitate nr. 84755 din 21.11.2022 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 dat de către Secretarul general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 96 din 25.11.2022 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 299 din 25.11.2022 al Comisiei juridice;

Avînd în vedere:

  • adresa nr. 23747 din 31.03.2022, înaintată de către Agu Bianca, prin care solicită concesionarea sau acordarea unui drept de uz și servitute cu titlu oneros, pentru acces la apartamentul proprietate;
  • adresa nr. 73070 din 17.10.2022, înaintată de către S.C. AGROMEC ROMAN S.A., prin care solicită acordarea unui drept de uz și servitute cu titlu oneros, de-a lungul canalului de descărcare și drumului de exploatare de pe terenul proprietate privată a municipiului Roman și a Certificatului de Urbanism nr. 119 din 01.04.2022 emis de Consiliul Județean Neamț, pentru suprafața de 3246 mp în vederea realizării investiției Sistem de irigații pe suprafața de 150 ha pentru exploatația agricolă din zona Roman;

Luând în considerare prevederile art. 551 pct. 6, ale art. 617 alin. (1), ale art. 619, ale art. 695, ale art. 755 (1), ale art. 756 și ale art. 759, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu completările și modificările ulterioare; prevederile art. 108, lit. (e), ale art. 139, alin. 3, lit (g), ale art. 140, alin. (1) și (3), lit. (g) ale art. 140, alin. (1) și (3), ale art. 196, alin. (1), lit. (a) ale art. 197 (1) și ale art. 243, alin. (1) lit. (a și b ) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. (c) și alin. (6), lit. (a) din același act normative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu oneros, pentru suprafata de 13.55 mp în vederea realizarii unui acces separat pentru apartamentul proprietate si schimbării de destinatie din locuinta in spatiu pentru servicii in favoarea lui Agu Bianca, identificat potrivit anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu oneros, în vederea realizării investiției Sistem de irigații pe suprafața de 150 ha pentru exploatația agricolă din zona Roman asupra terenului în suprafață de 144.00 mp identificat potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre – în favoarea S.C. AGROMEC ROMAN S.A., pentru realizarea stației de pompare, amplasarea conductei de transport a apei și pentru asigurarea funcționării normale a sistemului de irigații (intervenții, întreținere, reparații, revizii, etc.), conform prevederilor legale în vigoare, pe toată durata de funcționare a acestuia fără afectarea capacității de descărcare a canalului de desecare.

Art. 3. Se aprobă contractual de uz și servitute, care va cuprinde clauze privind drepturile și obligațiile părților împreună cu fișa de calcul, conform anexei nr. 3 – parte integral din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se stabilește cuantumul despăgubirii pentru acordarea unui drept de uz și servitute, pentru suprafața de 144,00 mp respectiv, 13,55 mp din terenul proprietate privată a municipiului Roman, în valoare de 20 lei/mp/an.

Art. 5. Despăgubirea se va indexa de drept anual, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 6. În situația în care terenul ce face obiectul transmiterii nu este întreținut, dreptul de uz și servitute se poate retrage în baza unei notificări prealabile.

Art. 7. Contractul de uz și servitute va fi înregistrat de superficiar în Cartea Funciară.

Art. 8. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0