HCL nr. 269 din 11.12.2018

  0
  1180

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 269 din 11.12.2018

  privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 22380 din 10.12.2018 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 22381 din 10.12.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

  Văzând avizul favorabil nr. 144 din 11.12.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 36 din 11.12.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 270 din 11.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 22502 din 11.12.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.
  Văzând avizul favorabil nr. 54 din 06.12.2018 al Comisiei Administraţie Publică şi nr. 269 din 06.12.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 22280 din 06.12.2018 dat de către secretarul municipiului Roman;

  În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4 și alin. 7, lit. „a”, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 de lei, în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a manifestării sportive „Cupa Centenar” la fitness, în luna decembrie 2018.

  Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

  Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU