HCL nr. 26 din 26.01.2023

0
HCL nr. 26 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 26 din 26.01.2023
privind modificarea H.C.L. nr.213/29.09.2022, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2, Municipiul Roman, județul Neamț ” – Etapa 1, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 4172 din 18.01.2023 și referatul de aprobare nr. 4186 din 18.01.2023 întocmite şi înaintate de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 4206 din 18.01.2023, întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 10 din 25.01.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 16 din 25.01.2023 al Comisiei buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 27 din 25.01.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții financiare din fonduri publice, a prevederilor OUG nr.95/2021, a OMDLPA nr.1333/2021 și a OMDLPA nr.2708/2022,

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d”, al art. 139, alin. 3 lit.„a”, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 213/29.09.2022, respectiv înlocuirea Anexei 1 cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 213/29.09.2022 rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 13
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 6
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0