HCL nr. 26 din 16.02.2018

0
HCL nr. 26 din 16.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 26 din 16.02.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 19/2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 2456/07.02.2018 întocmită de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 2457/07.02.2018 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 9 din 16.02.2018 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 26 din 16.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 3045 din 16.02.2018 dat de către secretarul municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 17, alin (1), lit „o” din Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor de transport public local;
În temeiul art. 36, alin (1), alin. (2). lit. „d”, alin (6). lit „a”, pct. 14 și alin. (9), al art. 45, alin. (1), precum și al art. 115, alin. 1, lit.„b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 19/2018 – Regulamentul privind acordarea de gratuitati pe transportul urban de călători pentru unele categorii de persoane din municipiul Roman, după cum urmează:
Pct. 4 va avea următorul cuprins: ”Eliberarea legitimațiilor de călătorie pentru transportul urban de călători, se face de către Direcţia de Asistenţă Socială, la o dată ulterioară depunerii cererii.”
Pct. 5, alin. 7, va avea următorul cuprins: „Tabelele cuprinzând semnăturile beneficiarilor și avizate de directorul operatorului vor constitui documentele justificative ale facturilor, care vor fi transmise lunar Municipiului Roman spre decontare.”
Pct. 6 va avea următorul cuprins: „Facilitățile pe transportul urban de călători se acordă începând din luna următoare depunerii cererii.”
Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU