HCL nr. 26 din 07.02.2020

0
HCL nr. 26 din 07.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 26 din 07.02.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 252/31.10.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

Examinand referatul de aprobare nr. 2612 din 04.02.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 2737 din 05.02.2020 al Direcţiei Administrare Pieţe;

Văzând avizul de legalitate nr. 2945 din 06.02.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 16 din 07.02.2020 al Comisiei de buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 26 din 07.02.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. (b) şi alin. 4, lit. (c), art. 139, alin. 3, art. 140 şi art. 196, alin. 1, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică punctul 10.19, lit. „d” din Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 252/31.10.2019, care va avea următorul conţinut:
„Chioşcuri şi spaţii pentru comercializare aranjamente florale, flori naturale, ghivece de flori – 10 Euro/mp/lună.”

Art. 2 Direcţia Administrare Pieţe Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU