HCL nr. 268 din 28.11.2022

0
HCL nr. 268 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 268 din 28.11.2022
privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 84347 din 17.11.2022 înaintat de primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 84466 din 18.11.2022 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 dat de către Secretarul general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 95 din 25.11.2022 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 298 din 25.11.2022 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, ale art. 139, alin. 3, lit. „e”, ale art. 140, alin. 1, ale art. 196, alin. 1, lit ,,a”, precum şi ale art. 362, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață de 260,00 mp, proprietate privată a Municipiului Roman, situat în Str. Ștefan cel Mare, nr. 276, în vederea executării lucrării: Alimentare cu energie electrică spălătorie auto, hotel și restaurant, aparținând S.C. DAVIDONIX INVEST S.R.L. printr-o linie electrică subterană LES 0,4 kV.

Art. 2 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață de 170,00 mp, proprietate privată a Municipiului Roman, situat în Str. Vasile Lupu, nr. 41, în vederea executării lucrării: Alimentare cu energie electrică bloc de locuințe S+P+5E, aparținând S.C. TCE NEIGHBOEHOOD S.R.L. printr-o linie electrică subterană LES 0,4 kV.

Art. 3 Se instituie dreptul de uz cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a capacității energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenului în suprafață de 0,50 mp, proprietate privată a Municipiului Roman, situat în str. Ștefan cel Mare, nr. 276 în vederea amplasării unui BMPT-100 pentru Alimentare cu energie electrică spălătorie auto, hotel și restaurant, aparținând S.C. DAVIDONIX INVEST S.R.L.

Art. 4 Se instituie dreptul de uz cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a capacității energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenului în suprafață de 2,00 mp, proprietate privată a Municipiului Roman, situat în str. Vasile Lupu, nr. 41 în vederea amplasării a două firide de branșament de tip E2+4 pentru ,,Alimentare cu energie electrică bloc de locuințe S+P+5E, aparținând S.C. TCE NEIGHBOEHOOD S.R.L

Art. 5 Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0