HCL nr. 268 din 06.12.2018

  0
  1291

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 268 din 06.12.2018

  privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 223/2018

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând Expunerea de Motive nr. 22243/05.12.2018 întocmită şi înaintată de către consilier local Bogdan-Costinel Andrieș;

  Examinând Raportul de Specialitate comun nr. 22245/05.12.2018, întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică;

  Văzând avizul favorabil nr. 54 din 06.12.2018 al Comisiei Administraţie Publică şi nr. 269 din 06.12.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 22280 din 06.12.2018 dat de către secretarul municipiului Roman;

  Având în vedere Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.b, alin. 6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se modifică art. 7 din H.C.L. nr. 223/2018, care va avea urmatorul cuprins: ”Se împuterniceşte dl. Pascariu Lucian-Ioan, cu domiciliul în municipiul Roman, legitimat cu C.I. Seria , nr. , CNP să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Roman în demersurile ce urmează a se efectua privind înfiinţarea şi desfăşurarea activităţii „DIRECȚIEI MUNICIPAL LOCATO”.”

  Art. 2 Se completeaza art. 7 din H.C.L. nr. 223/2018, cu un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:

  ” Se aprobă ca toate cheltuielile privind înființarea, respectiv orice taxe, tarife, achizitii de materiale sau instalații necesare începerii activitații, să fie suportate din bugetul local”

  Art. 3 Hotararea se va comunica prin grija Secretarului Municipiului Roman, catre toate persoanele și instituțiile interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin HOLBAN

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU