HCL nr. 267 din 28.11.2022

0
HCL nr. 267 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 267 din 28.11.2022
privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Roman nr. 258 din 17.11.2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 85999 din 23.11.2022 și proiectul de hotărâre nr. 86000 din 23.11.2022 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 86003 din 23.11.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 94 din 25.11.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 297 din 25.11.2022 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Roman nr. 258 din 17.11.2022 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Municipiului Roman, asupra unui tronson de drum public, aflat în proprietatea județului Neamț

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit. „c” coroborat cu alin. (6) lit. „a”, art. 139, alin. (3) lit „g”, art. 140, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se completează și se modifică art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 258 din 17.11.2022, care va avea următorul conținut:

„Art. 1.(1) Se solicită constituirea unui drept de folosință gratuită în favoarea Municipiului Roman, asupra unui imobil, drum – DJ 207A, în lungime de 220 m, de la Km 4+236 la Km 4+456, având categoria de folosință ”drum județean”, aferent unui tronson de drum public (parte din Artera ocolitoare Roman Est), proprietatea publică a județului Neamț, înscris în cartea funciară cu nr. 56789 – Roman.

Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, Consiliului Județean Neamț, precum și persoanelor și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0