HCL nr. 267 din 06.12.2018

0
HCL nr. 267 din 06.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 267 din 06.12.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții din bugetul local consolidat și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 22221 din 05.12.2018 iniţiată de către dl. George Alexandru Balan – Consilier Local şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 143 din 06.12.2018 al Comisiei pentru buget- finanţe, avizul favorabil nr. 268 din 06.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 22280 din 06.12.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituților și activităților finanțate din venituri proprii și subventii, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 Se aprobă rectificarea listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 Se aprobă rectificarea listei de investiții finanțate din bugetul local consolidat, conform anexei nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU