HCL nr. 266 din 28.11.2022

0
HCL nr. 266 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 266 din 28.11.2022
privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 82306 din 10.11.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 85386 din 22.11.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 93 din 25.11.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 294 din 25.11.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresele Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cu nr. 80433 din 03.11.2022, 78081 din 27.10.2022, 76714 din 24.10.2022 și 76711 din 24.10.2022, prin care se solicită radierea, modificarea, respectiv introducerea în inventarul domeniului privat a unor suprafețe de teren, precum și procesul verbal cu nr. 82286 din 10.11.2022 încheiat de comisia de stabilire a valorilor de intrare a terenurilor din domeniul privat/public al municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile:

  • art. 1, alin. (5) din anexa la Ordinul nr. 3471/2008,
  • art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
  • art. 4, art. 6 și art. 9 din H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se aprobă actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea poziției 7 din Hotărârea Consiliului local nr. 19 din 09.02.2011 după cum urmează:

Nr. crt. Cod de clasifi-

care

Denumi rea bunului Elemente de identificare Anul dobân-dirii Val. de inventar

(mii lei)

Sit. Jurid. Actuală
7. 4.1 Teren Str. C.A. Rosetti, nr. 22, suprafața = 214 mp;cat. folosință/destinație: Curți-construcții; Vecinătăți: Nord-proprietate particulară; Sud- municipiul Roman; Est– municipiul Roman, Vest- Strada C.A. Rosetti. 1991 38,575 Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 09.02.2011,

Titlul de proprietate nr. 23159/2022 emis de Comisia județeană Neamț pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

 

Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri se radiază următoarele poziții din inventar după cum urmează:

  • Suprafața de 93 mp (construcție) înscrisă în Cartea Funciară cu nr. 56773- C1-U2, situată în Str. Miron Costin, nr. 99, înscrisă în domeniul privat al Municipiului Roman la poziția 6 din anexa cu nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 02.03.2016;
  • Terenul în suprafață de 410 mp, situat în Str. Oituz, nr. 9; cat. folosință/destinație: curți-construcții-intravilan; Vecinătăți: Est-municipiul Roman; Nord – municipiul Roman; Vest- NC 59923, NC 59932; Sud- Str. Oituz NC 50321, înscris în domeniul privat al Municipiului Roman la poziția 2289, în anexa 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 25.11.2021, modificată prin H.C.L. 66/30.03.2022.

Art. 4. În baza prezentei, Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman, se abrogă poziția 6, din Anexa nr. a H.C.L. 60 din 02.03.2016 și poziția 2289 din Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 25.11.2021, modificată prin H.C.L. 66/30.03.2022.

Art. 5. Direcția Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

Art. 6. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 7. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0